Senarai Tokoh Ulama Hadith Kurun1, Kurun 2 dan Lain-lain

Imam Abu Dawud
Zon: Kurun 3 & Lain-Lain
Kelahiran

Beliau adalah Imam Al Hafidz Al Faqih Sulaiman bin 'Imron bin Al Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr bin 'imron -atau disebut dengan Amir- Al Azdy As Sajistaany. Dilahirkan pada tahun 202 H di kota Sajistan. menurut kesepakatan referensi yang memuat biografi Beliau, demikian juga didasarkan keterangan murid Beliau yang bernama Abu Ubaid Al Ajury ketika Beliau wafat, ketika berkata: "aku telah mendengar dari Abi Daud, Beliau berkata: Aku dilahirkan pada tahun 202 H" (Siyar A'lam An Nubala' 13/204).

Keilmuan

Tidak didapatkan berita atau keterangan tentang masa kecil Beliau kecuali keterangan bahwa keluarganya memiliki perhatian yang sangat besar dalam hadits-hadits Rasulullah وسلم عليه هللا صلى ,dan ini sangat mempengaruhi perkembangan keilmuan Beliau di masa depannya. Keluarga Beliau adalah keluarga yang terdidik dalam kecintaan terhadap hadits-hadits Rasulullah وسلم عليه هللا صلى dan ilmu-ilmunya. Bapak Beliau yaitu Al Asy'ats bin Ishaq adalah seorang perawi hadits yang meriwayatkan hadits dari Hamad bin Zaid, dan demikian juga saudaranya Muhammad bin Al Asy'ats termasuk seorang yang menekuni dan menuntut hadits dan ilmu-ilmunya, Juga merupakan teman perjalanan Beliau dalam menuntut hadits dari para ulama ahli hadits. Dan ini merupakan satu modal yang sangat berperan besar dalam perkembangan dan arahan Beliau di masa-masa perkembangan keilmuan dan keahliannya dalam hadits dan ilmu-ilmunya yang lain dari ilmu-ilmu agama.

Maka berkembanglah Abu Daud dengan motivasi dan semangat yang tinggi serta kecintaan Beliau sejak kecil terhadap ilmuilmu hadits. Sehingga Beliau mengadakan rihlah (perjalanan) dalam mencari Imu sebelum genap berusia 18 tahun. Beliau memulai perjalanannya ke Baghdad (Iraq) pada tahun 220 H dan menemui kematian Imam Affan bin Muslim, sebagaimana yang Beliau katakan: "Aku menyaksikan jenazahnya dan menshalatkannya" (Tarikh Al Baghdady IX/56). Walaupun sebelumnya Beliau telah pergi ke negeri negeri tetangga Sajistaan, seperti Khurasan, Baghlan, Harran, Rai dan Naisabur.

Setelah beliau masuk kota Baghdad, Beliau diminta oleh Amir Abu Ahmad Al Muwaffaq untuk tinggal dan menetap di Bashrah, dan beliau menerimanya, akan tetapi hal itu tidak membuat Beliau berhenti dalam mencari hadits, bahkan pada tahun 221 H Beliau datang ke Kuffah dan mengambil hadits dari Al Hafidz Al Hasan bin Rabi' Al Bajaly dan Al Hafidz Ahmad bin Abdillah bin Yunus Al Yarbu’iy (mereka berdua termasuk guru-gurunya Imam Muslim). Dan sebelumnya Beliau berkelana ke Makkah dan meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Maslamah Al Qa'naby (Wafat tahun 221 H), demikian juga ke Damaskus (ibu kota Suria sekarang) dan mengambil hadits dari Ishaq bin Ibrohim Al Faradisy dan Hisyam bin Ammaar, lalu pada tahun 224 H pergi ke Himshi dan mengambil hadits dari Imam Hayawah bin Syuraih Al Himshy, dan mengambil hadits dari Abu Ja'far An Nafiry di Harran juga pergi ke Halab dan mengambil hadits dari Abu Taubah Rabi' bin Nafi' Al Halab, lalu berkelana ke Mesir dan mengambil hadits dari Ahmad bin Shaleh Ath Thabary, kemudian Beliau tidak berhenti mencari ilmu di negeri-negeri tersebut bahkan sering sekali bepergian ke Baghdad untuk menemui Imam Ahmad bin Hambal disana dan menerima serta menimba ilmu darinya. Walaupun demikian beliaupun mendengar dan menerima ilmu dari ulama-ulama Bashroh, seperti: Abu Salamah At Tabudzaky, Abul Walid Ath Thayalisy dan yang lain-lainnya. Karena itulah beliau menjadi seorang imam ahli hadits yang terkenal banyak berkelana dalam mencari ilmu.

Karya

Imam Abu Dawud banyak memiliki karya, antara lain:

* Kitab As-Sunnan(Sunan Abu Dawud).
* Kitab Al-Marasil.
* Kitab Al-Qadar.
* An-Nasikh wal-Mansukh.
* Fada’il al-A’mal.
* Kitab Az-Zuhd.
* Dala’il an-Nubuwah.
* Ibtida’ al-Wahyu.
* Ahbar al-Khawarij.

Di antara karya-karya tersebut yang paling bernilai tinggi dan masih tetap beredar adalah kitab As-Sunnan, yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Abi Dawud.

Wafat

Beliau meninggal di bandar Basrah pada hari jumaat 15 syawal 275.

Rujukan

1)Mustafa Azami. Memahami Ilmu Hadith; Telaah Metodologi dan literatur Islam (Jakarta: Lentera, 2003)
2)Muhammad Muhammad Abu Syuhbah. Kitab Hadith Sahih yang Enam (terj). Maulana Hasanuddin (Jakarta: Pustaka Lentera Antanusa, 1991)
3)Muhamad bin Muthir az-Zughrafi. Tahwin as-Sunnah an-Nabawiyah; Nasyatihi Wa Tuthawwirihi Min Qarn al-Awwal Ila Nihayati al-Qarn at-Tasi’ al-Hijr (Madinah: Maktab as-Siddiq, 1412 h)
4)Taufik Abdullah dkk, (ed) Ensiklopedi Tematis Jilid 4; Pemikiran dan Peradaban ( Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)
Abu Ula Muhammad Abd ar-Rahman. Tuhfatu al-Ahwazi (Beirut: Dar al-Kuttub al-‘Ilmiyah, 1990).
>