Senarai Tokoh Ulama Hadith Kurun1, Kurun 2 dan Lain-lain

Imam Muslim
Zon: Kurun 3 & Lain-Lain


Kelahiran


Beliau adalah Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, penulis kitab Sahih Muslim. Beliau mengikuti jejak ulama sebelumnya iaitu Imam al-Bukhari, sehingga kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah al-Qur'an al-Karim. Seluruh kaum muslimin menerima kedua kitab tersebut dengan baik, sebagai rujukan utama untuk peribadi Rasulullah SAW melalui hadith-hadith dapat mengetahui Beliau adalah seorang yang berperawakan tegap, rambut dan janggutnya berwarna putih kerana beruban, memakai imamah yang menjulur hingga ke bahagian pundaknya. Berkata al-Hakim: "Aku mendengar Abu Abdirrahman as-Sulami mengatakan: Aku telah bertemu dengan seorang syaikh, yang berwajah tampan, berpakaian bersih, memakai serban yang menjulur hingga ke pundaknya, imam bagi seluruh manusia, beliaulah al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj."Keilmuan


Naisabur pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan tidak kurang 150 tahun pada masa Dinasti Samanid. Tidak hanya sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, kota Naisabur juga dikenal saat itu sebagai salah satu kota ilmu, bermukimnya ulama besar dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah.Kecenderungan Imam Muslim kepada ilmu hadith amat luar biasa. Keunggulannya daripada sisi kecerdasan dan ketajaman hafalan, ia manfaatkan dengan sebaik mungkin. Di usia 10 tahun, Imam Muslim ketika kecil sering datang berguru pada Imam Ad Dakhili, seorang ahli hadith di kotanya.Setahun kemudian, Imam Muslim mulai menghafal hadith dan berani menegur kekeliruan gurunya ketika salah dalam periwayatan hadith.Seperti orang yang haus, kecintaanya dengan hadith menuntut Imam Muslim berulang alik ke berbagai tempat dan negara. Bermusafir ke negeri lain menjadi kegiatan rutin bagi Imam Muslim untuk mendapatkan sanad yang benar sebuah hadith.Dalam berbagai sumber, Imam Muslim tercatat pernah ke Khurasan. Di kota ini Imam Muslim bertemu dan berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu ‘Ansan. Pada rehlahnya ke Makkah untuk menunaikan haji 220 H, Imam Muslim bertemu dengan Qa’nabi,- muhaddith kota ini- untuk belajar hadith padanya.Selain itu Imam Muslim juga menempatkan dirinya ke Hijaz. Di kota Hijaz beliau belajar dengan Sa’id bin Mansur dan Abu Mas ‘Abuzar. Di Iraq, Imam Muslim belajar hadith dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Kemudian di Mesir, Imam Muslim berguru kepada ‘Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. Termasuk di Syam, Imam Muslim banyak belajar pada ulama hadith kota itu.Tidak seperti kota-kota lainnya, bagi Imam Muslim, Baghdad memiliki erti tersendiri. Di kota inilah Imam Muhaddith ini berkali-kali berkunjung untuk belajar kepada ulama ahli hadith. Terakhir Imam Muslim berkunjung pada 259 H. Saat itu, Imam Bukhari berkunjung ke Naisabur. Oleh itu, Imam Muslim mengambil kesempatan ini digunakannya untuk berdiskusi sekaligus berguru pada Imam al-Bukhari.Berkat kegigihan dan kecintaannya pada hadith, Imam Muslim tercatat sebagai orang yang dikenal telah meriwayatkan puluhan ribu hadith. Muhammad Ajaj Al Khatib, guru besar hadith pada Universiti Damsyik, Syria, menyebutkan hadith yang tercantum dalam karya besar Imam Muslim, Sahih Muslim, berjumlah 3,030 hadith tanpa pengulangan. Bila dihitung dengan pengulangan, lanjutnya, berjumlah sekitar 10,000 hadith. Sedang menurut Imam Al Khuli, ulama besar berasal daripada Mesir, hadith yang terdapat dalam karya Imam Muslim berjumlah 4,000 hadith tanpa pengulangan, dan 7,275 dengan pengulangan. Jumlah hadith yang ditulis dalam Sahih Muslim merupakan hasil saringan sekitar 300,000 hadith. Untuk menyelesaikan kitab Sahihnya, Imam Muslim menghabiskan tidak kurang daripada 15 tahun.Imam Muslim dalam menetapkan kesahihan hadith yang diriwayatkkanya selalu mendahulukan ilmu jarh dan ta’dil. Metode ini ia gunakan untuk menilai cacat tidaknya suatu hadith. Selain itu, Imam Muslim juga menggunakan metode sighah at tahammul (metode-metode penerimaan riwayat).Dalam kitabnya, dijumpai istilah haddasani (menyampaikan kepada saya), haddasana (menyampaikan kepada kami), akhbarani (mengkhabarkan kepada saya), akhabarana (mengkhabarkan kepada kami), mahupun qaala (ia berkata). Dengan metode ini menjadikan Imam Muslim sebagai orang kedua terbaik dalam masalah hadith dan seluk beluknya setelah Imam al-Bukhari.Selain itu, Imam Muslim dikenal sebagai tokoh yang sangat ramah. Keramahan yang dimilikinya tidak jauh beza dengan gurunya, Imam al-Bukhari. Dengan reputasi ini Imam Muslim disebutkan oleh Az-Zahabi sebagai Muhsin min Naisabur (orang baik dari Naisabur). Maslamah bin Qasim menegaskan, “Imam Muslim adalah thiqah, agung darjatnya dan merupakan salah seorang pemuka (Imam).” Senada dengan Maslamah bin Qasim, Imam An-Nawawi juga memberi sanjungan: “Para ulama sepakat atas kebesarannya, keimanan, ketinggian martabat, kecerdasan dan kepakarannya dalam dunia hadith.”Seperti halnya Imam al-Bukhari dengan Al-Jami’ ash-Sahih yang dikenal sebagai Sahih al-Bukhari, Imam Muslim juga memiliki kitab karangan, kitab Sahih Muslim. Dibanding kitab-kitab hadith sahih karya Imam Muslim lainnya, Sahih Muslim yang memuat 3,033 hadith memiliki ciri-ciri tersendiri. Imam Muslim banyak memberikan perhatian pada penkhabaran hadith secara rasmi. Imam Muslim bahkan tidak mencantumkan judul-judul pada setiap akhir daripada sebuah pokok perbahasan. Sebenarnya kitab Sahih Muslim diterbitkan untuk Abu Zur’ah, salah seorang pengkritik hadith terbesar, yang biasanya memberikan sejumlah catatan mengenai cacatnya hadith. Lantas, Imam Muslim kemudian meneliti kecacatan tersebut dengan membuangnya tanpa komentar. Oleh kerana Imam Muslim tidak akan membukukan hadith-hadith yang hanya berdasarkan kriteria peribadi semata-mata, dan hanya meriwayatkan hadith yang diterima oleh kalangan ulama. Sehingga hadith-hadith Imam Muslim terasa sangat popular.Sebenarnya para ulama berbeza pendapat mana yang lebih unggul antara Sahih Muslim dengan Sahih al-Bukhari. Jumhur Muhaddithun berpendapat, Sahih al-Bukhari lebih unggul, sedangkan sejumlah ulama Maghribi dan yang lain lebih mengunggulkan Sahih Muslim. Perbezaan ini terjadi bila dilihat dari sisi pada sistematik penulisannya serta perbandingan antara tema dan isinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengulas kelebihan Sahih al-Bukhari atas Sahih Muslim, antara lain kerana Al-Bukhari mensyaratkan kepastian bertemunya dua perawi yang secara bersemuka sebagai guru dan murid dalam hadith Mu’an’an agar dapat dipastikan sanadnya bersambung. Sementara Imam Muslim menganggap cukup dengan “kemungkinan” bertemunya kedua rawi dengan tidak adanya tadlis.Al-Bukhari mentakhrij hadith yang diterima para perawi thiqah darjat utama daripada segi hafalan dan keteguhannya. Walaupun juga mengeluarkan hadith daripada rawi darjat berikutnya dengan secara pilihan. Sementara Imam Muslim, lebih banyak pada rawi darjat kedua dibanding al-Bukhari. Selain itu, kritik yang ditujukan kepada perawi jalur Imam Muslim lebih banyak dibanding al-Bukhari. Sementara pendapat yang berpihak pada keunggulan Sahih Muslim beralasan, seperti yang dijelaskan Ibnu Hajar, Muslim lebih berhati-hati dalam menyusun kata-kata dan komentarnya. Imam Muslim juga tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul bab seperti yang dilakukan al-Bukhari. Imam Muslim wafat pada petang Ahad, pada tanggal 24 Rejab 261 H dengan mewariskan sejumlah karyanya yang sangat berharga bagi kaum Muslim dan dunia Islam.Karya


Berkata al-Imam an-Nawawi: 'Imam Muslim telah menulis beberapa kitab terpenting dalam bidang ilmu hadith, di antaranya yang paling unggul adalah kitab Sahihnya yang Allah ّSWT telah berikan kurnia yang sangat banyak, yang memberikan manfaat sangat besar kepada kaum muslimin, tidaklah ada seorang muslim pun melainkan ia akan menyebut kitab tersebut dengan sebutan yang baik, memberikan pujian dan sanjungan hingga hari kiamat, kemudian kitab al-Musnad al-Kabir 'ala Asma' ar-Rijal, kitab al-Jami' al-Kabir 'ala Abwab, kitab al-'llal, kitab Auhamul Muhaddithin, kitab at-Tamyiz, kitab Man Laisa Lahu Illa Rawin Wahid, kitab Tobaqat Tabi'in, kitab al-Muhadramin, dan yang selainnya."Wafat


Berkata al-Hafiz Az-Zahabi: 'Imam Muslim meninggal dunia pada bulan Rejab, tahun 261 H di kota Naisabur, dalam usia 53 tahun. Dan telah disebutkan bahawa ada sebuah kisah daripada sebab kematian beliau sebagaimana yang disebutkan oleh al-Khathib dalam Tarikh-nya daripada Ahmad ibn Salamah, beliau mengatakan: Suatu ketika Imam Muslim tengah mengajar sebuah majlis untuk muzakarah (mengulang hafalan hadith), tiba-tiba disebutkanlah sebuah hadith yang beliau tidak mengetahuinya, lalu beliau pun segera pulang ke rumahnya untuk mencari hadith tersebut, beliau menyalakan lampu seraya mengatakan kepada keluarganya: 'Jangan ada seorang pun yang menemuiku', kemudian ada yang memberitahukan kepada beliau bahwa ada seorang yang telah datang dan memberi hadiah sekeranjang atau sebakul kurma, maka beliau mengatakan: 'Bawalah kurma tersebut kemari', lalu mereka pun memberikannya, dan beliau terus menerus mencari hadith sambil mengambil kurma itu satu demi satu hingga datanglah waktu Subuh habislah seluruh kurma dan beliau pun menemukan hadith yang beliau cari. Berkata Abu Abdillah al-Hakim: 'Beliau meninggal dunia kerana sebab tersebut.'Akhirnya, semoga Allah SWT merahmati kita semua dan juga merahmati Imam Muslim ibn Hajjaj, imam ahli hadith dunia dan memberikan rahmat-Nya kepada kita dan juga kepada beliau, menempatkan beliau pada kedudukan yang tinggi di sisi-Nya, serta mengumpulkan kita semua di syurga-Nya yang tinggi. Amin.
>