Jenis Hadith

Hadith Qudsi (حديث قدسي)
Hadith Qudsi

Qudsi [القدسي] secara bahasa diambil dari kata qudus, yang artinya suci. Disebut hadith qudsi, kerana perkataan ini dinisbahkan kepada Allah, al-Quddus, Zat Yang Maha Suci.

Hadith Qudsi secara Istilah

Ulama berbeza pendapat dalam mendefinisikan hadith qudsi.

Al-Jurjani mengatakan,

الحديث القدسي هو من حيث المعنى من عند الله تعالى ومن حيث اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما أخبر الله تعالى به نبيه بإلهام أو بالمنام فأخبر عليه السلام عن ذلك المعنى بعبارة نفسه فالقرآن مفضل عليه لأن لفظه منزل أيضا

Hadith qudsi adalah hadith yang secara makna datang dari Allah, sementara redaksinya pula datang dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sehingga hadith Qudsi adalah berita dari Allah kepada Nabi-Nya melalui ilham atau mimpi, kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyampaikan hal itu dengan ungkapan beliau sendiri.

Untuk itu, al-Quran lebih utama dibandingkan hadith qudsi, kerana Allah juga menurunkan redaksinya. (at-Ta’rifat, hlm. 133)

Sementara al-Munawi memberikan pengertian,

الحديث القدسي إخبار الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام معناه بإلهام أو بالمنام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المعنى بعبارة نفسه

Hadith qudsi adalah berita yang Allah sampaikan kepada Nabi-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam secara makna dalam bentuk ilham atau mimpi. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyampaikan berita ‘makna’ itu dengan redaksi beliau. (Faidhul Qodir, 4/468).

Demikian pendapat majoriti ulama mengenai hadith qudsi, yang jika kita simpulkan bahawa hadith qudsi adalah hadith yang maknanya diriwayatkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Allah, sementara redaksinya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Dan inilah yang membezakan antara hadith qudsi dengan al-Quran. Dimana al-Quran adalah kalam Allah, yang redaksi berikut maknanya dari Allah ta’ala juga.

Kemudian, ada lagi ulama yang menyampaikan pendapat berbeza dalam mendefinisikan hadith qudsi. Di antaranya az-Zarqani.

Menurut az-Zarqani, bagi hadith qudsi… redaksi dan maknanya keduanya dari Allah. Sementara hadith nabawi (hadith biasa), maknanya berdasarkan wahyu dalam kes di luar ijtihad Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, sementara redaksi hadith dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Az-Zarqani mengatakan,

الحديث القدسي أُوحيت ألفاظه من الله على المشهور والحديث النبوي أوحيت معانيه في غير ما اجتهد فيه الرسول والألفاظ من الرسول

Hadith qudsi redaksinya diwahyukan dari Allah – menurut pendapat yang masyhur – sedangkan hadith nabawi, makna diwahyukan dari Allah untuk selain kes ijtihad Rasulullah, sementara redaksinya dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. (Manahil al-Urfan, 1/37)

Berdasarkan keterangan az-Zarqani, baik al-Quran maupun hadith qudsi, keduanya adalah firman Allah. Yang membezakannya adalah dalam masalah statusnya. Hadith qudsi tidak memiliki keistimewaan khusus sebagaimana al-Quran. (sila semak: Manahil al-Urfan, 1/37)
>