Jenis Hadith

Hadith Ahad (حديث أحاد)
Definisi: Hadith yang tidak menepati syarat mutawatir.

Pembahagian hadith Ahad:

1. Hadith Masyhur (حديث مشهور)

2. Hadith Aziz (حديث عزيز)

3. Hadith Gharib (حدبث غريب)


Pembahagian hadith Ahad berdasarkan status kekuatan dan kelemahannyaTerbahagi kepada dua kategori, iaitu diterima (Maqbul) dan ditolak (Mardud).1. Maqbul (مقبول) : Hadith yang telah ternyata kekuatan perawinya. Hadith ini boleh dijadikan hujah dan dalil.

2. Mardud (مردود) : Hadith yang perawinya tidak kuat. Hadith ini tidak boleh dijadikan hujah dan dalil serta tidak wajib beramal dengannya.Pembahagian Maqbul:

1. Sahih (صحيح)

2. Hasan (حسن)
>