Glosari

Ilmu mustalah hadith
Definisi: Satu ilmu yang membincangkan asas-asas dan kaedah untuk mengenal pasti keadaan-keadaan sanad (rantaian sanad) dan matan (teks) hadith dari aspek penerimaan dan penolakan.
>