Glosari

Al-Athar (الأثار)
Definisi: Sesuatu yang disandarkan kepada para Sahabat dan Tabi’in dari aspek perkataan dan perbuatan.
>