Glosari

Mukhtalif al-Hadith ( المختلف)
Dari sudut bahasa: Adalah kata nama pelaku daripada perkataan yang merupakan lawan bagi perkataan: kesatuan.
ISTILAH
Dari sudut istilah: Ialah dua buah hadis maqbul (yang diterima) yang kedua-duanya saling bertentangan dari sudut makna secara zahir, dan kemungkinan boleh diharmonikan antara makna kedua-duanya itu tanpa sebarang kerumitan.

Contohnya:

Hadis: “Jika air itu sampai (isipadunya) kepada dua qullah, maka ia tidak akan menanggung najis”.
>