A- A A+

Jenis-Jenis Hadith
Senarai Jenis-Jenis Hadith

Hadith Qudsi

Qudsi [القدسي] secara bahasa diambil dari kata qudus, yang artinya suci. Disebut hadith qudsi, kerana perkataan ini dinisbahkan kepada Allah, al-Quddus, Zat Yang Maha Suci.

Hadith Qudsi secara Istilah

Ulama berbeza pendapat dalam mendefinisikan hadith qudsi.

Al-Jurjani mengatakan,

الحديث القدسي هو من حيث المعنى من عند الله تعالى ومن حيث اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما أخبر الله تعالى به نبيه بإلهام أو بالمنام فأخبر عليه السلام عن ذلك المعنى بعبارة نفسه فالقرآن مفضل عليه لأن لفظه منزل أيضا

Hadith qudsi adalah hadith yang secara makna datang dari Allah, sementara redaksinya pula datang dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sehingga hadith Qudsi adalah berita dari Allah kepada Nabi-Nya melalui ilham atau mimpi, kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyampaikan hal itu dengan ungkapan beliau sendiri. 

Untuk itu, al-Quran lebih utama dibandingkan hadith qudsi, kerana Allah juga menurunkan redaksinya. (at-Ta’rifat, hlm. 133)

Sementara al-Munawi memberikan pengertian,

الحديث القدسي إخبار الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام معناه بإلهام أو بالمنام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المعنى بعبارة نفسه

Hadith qudsi adalah berita yang Allah sampaikan kepada Nabi-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam secara makna dalam bentuk ilham atau mimpi. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyampaikan berita ‘makna’ itu dengan redaksi beliau. (Faidhul Qodir, 4/468).

Demikian pendapat majoriti ulama mengenai hadith qudsi, yang jika kita simpulkan bahawa hadith qudsi adalah hadith yang maknanya diriwayatkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Allah, sementara redaksinya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Dan inilah yang membezakan antara hadith qudsi dengan al-Quran. Dimana al-Quran adalah kalam Allah, yang redaksi berikut maknanya dari Allah ta’ala juga.

Kemudian, ada lagi ulama yang menyampaikan pendapat berbeza dalam mendefinisikan hadith qudsi. Di antaranya az-Zarqani. 

Menurut az-Zarqani, bagi hadith qudsi… redaksi dan maknanya keduanya dari Allah. Sementara hadith nabawi (hadith biasa), maknanya berdasarkan wahyu dalam kes di luar ijtihad Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, sementara redaksi hadith dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Az-Zarqani mengatakan,

الحديث القدسي أُوحيت ألفاظه من الله على المشهور والحديث النبوي أوحيت معانيه في غير ما اجتهد فيه الرسول والألفاظ من الرسول

Hadith qudsi redaksinya diwahyukan dari Allah – menurut pendapat yang masyhur – sedangkan hadith nabawi, makna diwahyukan dari Allah untuk selain kes ijtihad Rasulullah, sementara redaksinya dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. (Manahil al-Urfan, 1/37)

Berdasarkan keterangan az-Zarqani, baik al-Quran maupun hadith qudsi, keduanya adalah firman Allah. Yang membezakannya adalah dalam masalah statusnya. Hadith qudsi tidak memiliki keistimewaan khusus sebagaimana al-Quran. (sila semak: Manahil al-Urfan, 1/37)

Beza Hadith Qudsi dengan al-Quran

Terlepas dari perbezaan pendapat ulama dalam mendefinisikan hadith qudsi, ada beberapa perkara penting yang membezakan di antara hadith qudsi dengan al-Quran, di antaranya:

Al-Quran: turun kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dibawa oleh Jibril sebagai wahyu

Hadith Qudsi: tidak harus melalui Jibril. Ertinya, boleh melalui Jibril dan boleh tidak melalui Jibril, misalnya dalam bentuk ilham atau mimpi.

Al-Quran: sifatnya qath’i tsubut (pasti kesahihannya), kerana semuanya diriwayatkan kaum muslimin turun-temurun secara mutawatir. Kerana itu, tidak ada istilah ayat al-Quran yang diragukan kesahihannya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Hadith Qudsi: tidak ada jaminan kesahihannya. Kerana itu, ada Hadith Qudsi yang sahih, ada pula yang dhaif, dan bahkan ada yang palsu.

Al-Quran: membacanya bernilai pahala setiap huruf. Orang yang membaca satu al-Quran mendapat pahala.

Hadith Qudsi: semata-mata membaca belum tentu bernilai pahala. Kecuali jika diniati untuk mempelajari, sehingga bernilai ibadah pada kegiatan mempelajarinya.

Al-Quran: teks dan maknanya merupakan mukjizat. Kerana itu, tidak ada satupun makhluk yang mampu membuat 1 surah yang semisal al-Quran.

Hadith Qudsi: teks dan maknanya bukan mukjizat. Sehingga boleh sahaja seseorang membuat hadith qudsi palsu.

Al-Quran: bersifat suci atau (sacred), sehingga orang yang mengingkari satu huruf saja statusnya boleh jatuh kafir.

Hadith Qudsi: tidak sacred, sehingga mengikuti kajian hadith pada umumnya. Kerana itu, boleh sahaja orang tidak menerima hadith qudsi jika mengingat status perawinya yang tidak boleh diterima.

Al-Quran: tidak boleh disampaikan berdasarkan maknanya tanpa teks aslinya persis seperti yang Allah firmankan. Tidak boleh ada tambahan atau pengurangan satu huruf sekalipun.

Hadith Qudsi: boleh disampaikan secara makna atau mafhumnya.

Al-Quran: menjadi mukjizat yang Allah gunakan untuk tantangan manusia, terutama masyarakat arab.

Hadith Qudsi: tidak digunakan sebagai tantangan kepada makhluk Allah lainnya.

Istilah Lain Hadith Qudsi

Beberapa ulamak menyebut Hadith Qudsi dengan selain istilah yang umumnya dikenal masyarakat. Ada yang menyebutnya Hadith Ilahi atau Hadith Rabbani. Semacam ini hanya istilah, yang hakikatnya sama, iaitu hadith yang dinisbahkan kepada Allah.

Di antara ulamak yang menggunakan istilah hadith ilahi adalah Syaikhul Islam sebagaimana beberapa keterangan beliau di Majmu’ Fatawa dan Minhaj as-Sunnah. Demikian pula al-Hafidz Ibnu Hajar.

Dalam salah satu pernyataannya, al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan,

الأحاديث الإلهية: وهي تحتمل أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذها عن الله تعالى بلا واسطة أو بواسطة

Hadith Ilahi ada kemungkinan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengambilnya dari Allah tanpa perantara atau melalui perantara. (Faidhul Qodir, 4/468).

Sementara ulama yang menggunakan istilah hadith Rabbani di antaranya adalah Jalaluddin al-Mahalli, salah satu penulis tafsir Jalalain. Dalam salah satu pernyataannya,

الْأَحَادِيثَ الرَّبَّانِيَّةَ كَحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

Hadith Rabbani itu seperti hadith yang disebutkan dalam dua kitab sahih: “Aku sesuai prasangka hamba-Ku kepada-Ku. (Hasyiyah al-Atthar ’ala Syarh al-Mahalli).

Pin It