Pengertian: Suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan juga matansama ada diterima atau ditolak serta perkara yang berhubung kait dengannya.